תמונות ייחוס – Gallery

דגימה של מאפיין ביומטרי, הנעשית בתנאים מבוקרים כדי ליצור רשומה קבועה של מידע ביומטרי, אליה יושווה בעתיד מידע שוטף לצורך אימותו או זיהויו.

איכות תמונת תווי פנים נקבעת על-פי עקרונות תקן ISO19794-5.

איכות תמונת טביעות אצבעות נקבעת על-פי מדד NIST*-NFIQ*.

 

*NIST – National Institute of Standards and Technology.

*NFIQ – Fingerprint Image Quality.

*מתוך אתר ממשלתי GOV.IL