ציון – Score

​ערך מספרי המתקבל מתהליך ההשוואה ומציין את מידת ההתאמה בין דגימת הייחוס לדגימה לצורך השוואה. ערך מרבי מציין התאמה מושלמת וערך נמוך מציין שוני מוחלט.

*מתוך אתר ממשלתי GOV.IL