Glossary

אי-התאמה מוטעית – False Non-Match

​מצב בו תוצאת זיהוי לא הראתה התאמה בין אמצעים או נתונים ביומטריים של אדם, לבין אמצעים או נתונים ביומטריים של אדם אחר, בבדיקה מול כל האמצעים והנתונים במאגר, במקום בו הייתה התאמה. *מתוך אתר ממשלתי GOV.IL

Read more...

אימות זהות – Verification

​תהליך שבו האדם טוען לזהות מסוימת והמערכת הביומטרית מאמתת טענה זו על ידי השוואה בין הדגימה מהאדם לדגימת ייחוס בודדת מתוך בסיס הנתונים, תהליך זה מכונה One to One. תוצאת התהליך היא אימות או שלילה של טענת הזהות. *מתוך אתר ממשלתי GOV.IL

Read more...

ביומטריה

זיהוי על פי מאפיינים פיזיולוגיים או התנהגותיים הניתנים למדידה ונותרים יציבים לאורך זמן ממושך. *מתוך אתר ממשלתי GOV.IL

Read more...

דגימה – Probe

​דגימה של מידע ביומטרי המבוצעת באופן שוטף לצורך השוואה לתמונות הייחוס. *מתוך אתר ממשלתי GOV.IL

Read more...

דגימה ביומטרית – Sample

דגימה ביומטרית היא ייצוג ממוחשב של מאפיין פיזיולוגי או התנהגותי. דגימה זו היא לרוב נתונים שהתקבלו מהתקן ביומטרי כלשהו (מצלמה, חיישן טביעות אצבע, סורק וכו'). דגימה זו יכולה להיות דגימת הייחוס ("Gallery") או דגימה לצורך השוואה ("Probe") וניתן על פיה לזהות את האדם ממנו ניטלה הדגימה. *מתוך אתר ממשלתי GOV.IL

Read more...

הרכשה – Enrollment

תהליך נטילת הדגימה הביומטרית באמצעות דגימה על ידי התקן ביומטרי. תהליך זה מתאפיין בין היתר ביכולת לבצע בדיקות איכות לדגימות הביומטריות כדי לבחור את הדגימה האיכותית ביותר. *מתוך אתר ממשלתי GOV.IL

Read more...

הרכשה כפולה – Duplication Enrollment

​מצב בו שתי רשומות ביומטריות נפרדות שייכות לאותו אדם, המופיע בבסיס הנתונים בשתי זהויות. מצב זה יאפשר לאותו אדם לקבל זכויות שלא כדין ובעיקר לקבל שלא כדין תיעוד שאיננו מזויף. כדי למנוע מצב זה מבוצע חיפוש מסוג One to Many על כל רשומה, כדי לוודא שמידע ביומטרי כלשהו מצביע רק על זהות יחידה. תהליך מעין זה, של חיפוש זהויות כפולות, נקרא בשם De-Duplication או גם תהליך מסוג Many to Many, כי כל זהות מושווית לכל יתר הזהויות שבמאגר. *מתוך אתר...

Read more...

השוואה ביומטרית – Matching

​קבלת החלטה הסתברותית לגבי ההשתייכות של זוג דגימות ביומטריות (דגימת הייחוס ודגימה לצורך השוואה) לאותו אדם. *מתוך אתר ממשלתי GOV.IL

Read more...

התאמה מוטעית – False Match

​מצב בו תוצאת הזיהוי הראתה התאמה בין אמצעים או נתונים ביומטריים של אדם, לבין אמצעים או נתונים ביומטריים של אדם אחר, בבדיקה מול כל האמצעים והנתונים הביומטריים הכלולים במאגר, במקום בו לא היתה התאמה. *מתוך אתר ממשלתי GOV.IL

Read more...

זיהוי – Identification

​תהליך שבו נסרק כל בסיס הנתונים או לפחות חלקו כדי להשוות בין הדגימה מהאדם לכל דגימות הייחוס בבסיס הנתונים. תהליך זה מכונה One to Many. תוצאת התהליך היא הזהות (או קבוצת הזהויות) שיש לה את ההתאמה הגבוהה ביותר לדגימה מהאדם. *מתוך אתר ממשלתי GOV.IL

Read more...